DSpace Repository

З.АХМЕТОВТІҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРІ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ӘДЕБИЕТТАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕ

З.АХМЕТОВТІҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРІ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ӘДЕБИЕТТАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕ

 

Жинаққа 2013 жылы 3 мамырда Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті мен Қазан (Еділ бойы) Федеральді университетінің филология және өнер институты бірлесіп ұйымдастырған аса көрнекті ғалым, академик Зәки Ахметовтің туғанына 85 жыл толуына орай өткен «З.Ахметовтің ғылыми зерттеулері және қазіргі әдебиеттанудың теориялық мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары еніп отыр. Шетелдік және қазақстандық ғалымдардың мақалалары З.Ахметовтің ғалымдық тұлғасына, зерттеу еңбектерін теориялық маңызына, сондай-ақ бүгінгі әдебиеттанудың өзекті мәселелеріне арналған.

Recent Submissions

 • Қ.Қ.Алпысбаев (2013-06-06)
  Қазақ әдебиеттану ғылымындағы айтулы тұлғалардың бірі, Қазақ ССР Ғылым академиясының академигі, Халықаралық қоғамдық Айтматов академиясының академигі, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының, ғылым саласы бойынша ...
 • Р.Әбілхамитқызы (2013-06-06)
  «Құдай қалауындағы ел» деп аталған Түркі мемлекетінің бағзы замандардан бері атап айтсақ, руникалық жазбаларында құрылғандығы туралы мәліметтер кӛп. Енисей руникасында бұл мемлекет деп аталады. Бұл – кӛне мифологиялық цикл ...
 • M.Еkici (2013-06-06)
  Türk düşünce dünyasında kadın, her şeyden önce “ana”dır. Doğuran, besleyen anaç kadın her zaman ayrı bir yerde tutulmuştur. Kadın bir abla ve kız kardeş, bir sevgili ve eş olarak Türk tefekküründe ve yaşamında özel bir yer ...
 • Г.Ә.Әбдімәуле (2013-06-06)
  Қазіргі уақытта жас ұрпаққа рухани тәлім тәрбие беру заман талабы. Жаһандану уақытында тәрбие беру, ұлттық және рухани негізде үйлестіре жүргізуді қажет етеді. Адам тәрбиелеу, ӛзіні туған ұлы мен қызын тәрбиелеу – азаматтың ...
 • А.Ә.Үсен (2013-06-06)
  Қазақ ӛлең құрылысы бойынша іргелі еңбек – З.Ахметовтің «Ӛлең сӛздің теориясы» мен «Казахское стихосложение» атты зерттеулері екендігінде дау жоқ. Бұл еңбектер ұлт ӛлеңінің құрылымдық жүйесі жан-жақты зерттелген теориялық ...
 • А.Ахматалиев (2013-06-06)
  Казак элинин эң мыкты уулдарынын бири залкар окумуштуу, академик Заки Ахметович Ахметовду кыргыз коомчулугу эң жакшы билет. Анын фундаменталдуу илимий изилдөөлөрү мурдагы Советтер Союзу мезгилинде эле өтө кеңири таанымал ...
 • Г.Б.Ержанова (2013-06-06)
  Махамбет поэзиясын, бір қарағанда ХV ғасырдан бастау алатын қазақтың дәстүрлі жыраулар мектебінің заңды жалғасы ретінде бағалауға негіз бар. Бейнелеп айтсақ, Махамбет шығармашылығын суын қанша ішсең де сусының қанбайтын ...
 • Қ.М.Байтанасова (2013-06-06)
  Поэзия әдебиетімізде ерте қалыптасқан ӛзіндік дәстүрі бар жанр. Қоғамдық-әлеуметтік ӛзгерістерге шапшаң үн қосуымен, жаңа сападағы жаңалықты тез сезінуімен поэзия үнемі алғы сапта танылып келеді. Қоғамның ілгерлеуімен ...
 • А.Ж.Шәріп (2013-06-06)
  Абайдың жүрегіне жол іздеген әркім ӛзінше кӛпір салады. Осы мақсатқа орайлас, зиялы оқымысты Зәки Ахметов ұлы ақынның шығармашылығын зерттеу мен зерделеу ісіне студент кезінде-ақ айрықша құлшыныс танытқан. Оның бұл бағыттағы ...
 • С.М.Дүйсенғазин (2013-06-06)
  Зәки Ахметов –қазақ ӛлең сӛзінің теориясын, нақтырақ айтқанда қазақ халқына тән ӛлең тілі мен ӛлең құрылысының ерекшеліктерін сӛз ӛнерінің даму кезеңдерімен, ғасырлар бойы қалыптасқан әдеби-тарихи үдеріспен, оның ішінде ...
 • Г.Р.Гайнуллина (2013-06-06)
  “Гомум ҽдҽбият белҽн бергҽ, балалар ҽдҽбияты да үзенең формалашуыннан башлап бүгенге кҿнгҽ кадҽр катлаулы озын юл уза, кешелек тҽҗрибҽсендҽ булган матур традициялҽргҽ таянып, дҽвер талҽплҽренҽ җавап бирҽ торган үзгҽрешлҽр ...
 • Б.Омарұлы (2013-06-06)
  Түркі әлемінде ӛзіндік орны бӛлек екі Зәки бар. Біріншісі – башқұрт халқының қайсар қайраткері, әйгілі шығыстанушы, әлемдік деңгейдегі тарихшы, ұлы ағартушы Зәки Уәлиди Тоған. Екіншісі – қазақтың аса кӛрнекті ғалымы, бұрынғы ...
 • Ф.С.Сайфулина; И.Г.Гумеров (2013-06-06)
  XIX йҿздҽ дҿньякүлҽм һҽм ил эчендҽ барган иҗтимагый-сҽяси күренешлҽргҽ кайтаваз рҽвешендҽ тасаувыф хҽрҽкҽте икенче сулыш алып кҿчҽеп китҽ. Бу хакта ҽдҽбият галиме Рифҽ Харрасова «... алгарышны алга сҿргҽн мҽгърифҽтчелек ...
 • Қ.Әбілғазы (2013-06-06)
  Ӛткен ғасырдың 90жылдарының ортасында Шынжаң қазақ әдебиетінде жарыққа шыққан аса зор сапалық ӛсудің айғағы боларлық елеулі құбылыс- Сұлтан Жанболатовтың «Елжау күнби», «Саншора күнби», «Оңғай күнби» деген кітаптардан ...
 • А.С.Еспенбетов (2013-06-06)
  Зәки Ахметов – қазақ әдебиеттану ғылымының аса ірі ӛкілдері санатынан. Әдебиет теориясы мен классикалық әдебиеттің күрделі мәселелерінің қым қуат құпиялары мен шешілмеген түйіндеріне жауапты оқымыстының байсалды тұжырымдарға ...
 • С.Ш.Тахан (2013-06-06)
  Переводчик художественных текстов – это прежде всего творческая личность, гуманитарная подготовленность которого включает в себя фундаментальное знание основ теории и практики перевода. Художественный перевод должен ...
 • Ш.С.Бекенов (2013-06-06)
  Уақыттың ұлы кӛшіне ілесіп, іргелі ел болу жолында мың ӛліп, мың тірілсе де ӛзінің тұтастығын, түп іргесі мен болашаққа деген берік сенімін бойтұмардай қастерлеп сақтай білген халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған асыл арманы ...
 • Г.Гараева (2013-06-06)
  Казахский и татарский народы на протяжении многих веков жили общаясь и обмениваясь друг с другом нравами, обычаями и языком. Казахский ученый Беркут Исхаков подчеркивает, что сближение этих народов идет с V-VIII веков, ...
 • А.Т.Акишева (2013-06-06)
  В ходе коммуникативного акта проявляется речевое поведение человека, которое выражается в текстовых высказываниях, речевых формулах (клише) и индивидуальных проявлениях личности. Речевое поведение – это процесс между речевой ...
 • К.Р.Нургали (2013-06-06)
  Монография З.Ахметова «Поэтика эпопеи «Путь Абая» несмотря на богатство историко-литературного и архивного материала, читается на одном дыхании - так живо и интересно она написано. Мы становимся свидетелями напряженного ...

View more