DSpace Repository

VIІІ Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2013»

VIІІ Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2013»

 

Recent Submissions

 • Адилов М.Е.; Н.Г. Шаймердинова (2013-04-19)
  Күнделікті ҿмірде қолданылатын тұрақты сҿз тіркестерінің құрамында бұл күнде аса кҿп қолданылмайтын, мағынасы күңгірт тартқан немесе мүлде түсініксіз біраз сҿздер кездеседі. Бұл тұрақты тіркестердегі сҿздерді жеке қолдану ...
 • Чаукерова А.Н.; Ильясова З.С. (2013-04-19)
  В Китае считается, что только сыновья являются продолжателями дела семьи, так как многие остались приверженцами старых взглядов на семью. Одной из самых давних традиций являлось умерщвление девочек-младенцев, сейчас это ...
 • Тлеубаева А.А. (2013-04-19)
  В наше дипломатическое, полное глобальных целей время дружбой двух близких по духу народов уже никого не удивишь. Но для столь молодой и развивающейся страны, как Казахстан, такая дружба чрезвычайно важна. После отделения ...
 • Таутанов Е.К.; Б.Ж.Абжаппарова (2013-04-19)
  XX ғасыр соңында ҿз үстемдігін жүргізіп келген КСРО күйреді. Кеңестік Одақ құлағаннан кейін Қазақстан Рсспубликасының Президенті Н.Ҽ.Назарбаевтың бастамасымен Еуразиялық Одақ жҿніндегі идеяның ҿмірге келгені аян. Еуразиялық ...
 • Степанова А.И.; С.А.Тулеубаева (Болатова) (2013-04-19)
  В последнее время отмечается большой интерес к вопросам обеспечения прав женщин как на национальном, так и на глобальном уровнях, однако это не всегда ведет к улучшению реальной ситуации. Между тем, как женщины пытаются ...
 • Самуратова А.К.; Қайыркен Тұрсынхан Законұлы (2013-04-19)
  Ҽлемнің тілдік бейнесін танудағы негізгі ұғымды - тілдің жазу таңбасы бейнелейді. Таңба - адамдардың дүниетанымы, оны меңгеру мен бейнелеудің басты кҿлемі іспетті ұғым. Адамның дүниетанымы, құбылыстар мен заттар, барлығы ...
 • Рыскалиева Э.Ж. (2013-04-19)
  Общей теории менеджмента, пригодной для всех времен и народов, не существует – есть только общие принципы управления, которые порождают японскую, американскую, французскую или немецкую системы менеджмента со своими ...
 • Мурзабаева Ш.К.; З.С.Ильясова (2013-04-19)
  Китайские боевые искусства традиционно являются составной и неотъемлемой частью всей китайской культуры. Они оказывают определенное влияние на мировоззрение китайцев, их психологию, зачастую определяют их способ мышления ...
 • Мұратбекқызы М. (2013-04-19)
  Мҽдениеттер бір нүктеде тоғысқан жаһандану дҽуірінде халықаралық қатынастар күннен күнге нығаюда. Сауда, экономикалық, мҽдени салаларда жүзеге асырылып жатқан байланыстарды тереңдету үшін аудармаға қажеттілік арта түседі. ...
 • Кудайбергенов А.К.; Б.Ж. Абжаппарова (2013-04-19)
  Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін «үшінші ҽлем» мемлекеттері едҽуір саяси жҽне ҽлеуметтік ҿзгерістерге ұшырайды. Соғыста жеңген елдер алдында «үшінші ҽлем елдерінің» даму векторына ықпал ететін саясат қолдану мҽселесі ...
 • Касенова Ж. (2013-04-19)
  Қай халық болмасын анадан тарайтыны сҿзсіз. Ананың бастауы – жас қыз-бауыр, бойжеткен-тҽте, келін-жеңеше, қайын ене-ҽже, тағы сол сияқты бірін-бірі толықтыратын түсініктермен байланысты. Осыған орай, «ҽйел» концептісінің ...
 • Ибраимова А. Е.; А.М.Азмуханова (2013-04-19)
  Во все времена тайна Востока трогала сердца миллионов европейских первооткрывателей. На сегодняшний день актуальность этого особого интереса не потеряла своей силы.
 • Жаппарова Ж.Н.; Т.З. Қайыркен (2013-04-19)
  Қазіргі уақытта Қиыр Шығыстағы Қытай елінің белсенді түрде ҽрі аз уақыт ішінде дамуы аймақтық жҽне ҽлемдік экономикаға да, саясаттың жүзеге асуына да белгілі бір деңгейде ҽсер етті. Ҽлемдік аренада аса маңызды орында болып ...
 • Егінбай Б.Н.; Т.З. Қайыркен (2013-04-19)
  Бүгін бүкіл ҽлемде конфуциандық ілімі мен оның негізін салған ҽйгілі Конфуций(б.з.д 551-479 жж.) туралы естімеген адамды табу ҿте қиын. Оның аты қытай тілінде Кун-цзы немесе Кун-фунцзы болып естіледі (Дана Кун). Ескі ...
 • Джусупова Г.С.; Қ.Тұрсынхан (2013-04-19)
  Фразеологизмдер қай тілдің бҽрінде де бар құбылыс. Оларды тілдік бҿлекше бір сипаттағы, шырыны мен сҿлі таусылмайтын дҽмді элементтері деп айтсақ, қателеспеспіз. Тіл сұлулылығы, тіл байлығы, тіл ҿткірлігі дегеніңіздің ...
 • Бекбосынова Г.Н.; Абжаппарова Б.Ж (2013-04-19)
  Стратегия национального развития является сердцевиной всей теории Дэн Сяопина и покоится на двух фундаментах: теории социализма начального периода и социалистической рыночной экономике. И то и другое рассматривается как ...
 • Әмірғалиева А.М. (2013-04-19)
  ХІХ ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басында Қытайдағы құжаттарды ресімдеуде іс қағаздарының күрделі формаларын қолдану, яғни қатал ережелерге сүйеніп жҽне адресаттар иерархиясының жүйесіне сҽйкес тұрақты тұжырымдар жҽне трафареттерді ...
 • Ачкасова Е.И.; Рыскалиева Э.Ж. (2013-04-19)
  Одними из острейших проблем современного Китая являются экологические проблемы. Состояние окружающей среды Китая обусловлено географическим положением страны, демографическими характеристиками, особенностями интенсивного ...
 • Ахметова А.Р.; Э.Ж.Рыскалиева (2013-04-19)
  Этнические конфликты относятся к наиболее сложным проблемам многонациональных государств. Это форма межгруппового конфликта, в котором группы с противоположными интересами различаются по этническому (национальному) признаку. ...
 • Askarbekuly R.; A.N.Amirgalieva (2013-04-19)
  ―Political processes in the Arab world‖ is the number one topic in many of the leading media and continue to worry the whole world. There were different versions - from the most incredible up to the more or less close to ...

View more