DSpace Repository

Browsing МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2011» 25-26 апреля 2011 года часть IX by Issue Date

Browsing МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2011» 25-26 апреля 2011 года часть IX by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Татаева Ә. А.; Тахан С.Ш. (2013-04-08)
  Сӛз бостандығының қҧқықтық тҧрғыдан реттелуін адам қҧқығының мәні жайлы тҥсініктен бастасақ. Адам қҧқығының институты ерте кездерде де болғаны белгілі. Ежелгі Египет, Грекия, Римде қоғамдағы адамдар тобының қҧқықтары мен ...
 • Райымбекова Жанна; Шындалиева М.Б. (2013-04-08)
  «Қай ҧлттың баспасӛзі мықты болса, сол ҧлттың ӛзі де мықты» [1,320], - деген А.Байтҧрсыновтың пікірі бҥгінгі кҥннің де ақиқаты. Қазақстанның мемлекеттігінің басты 28 тірегі «ҧлт» болса, айқындайтын, бҧқаралық ...
 • Әбікеева Назерке; Шындалиева М.Б (2013-04-08)
  Жарнаманың кӛркемдік – бейнелеу қҧралдары жарнамалық мәтінді тасымалдаушы. Іс жҥзінде қолданыста жҥрген жарнама қҧралдары кҥн сайын артуда. Себебі, жарнама қызметкерлері сәт сайын жарнаманың идеясын ерекше ететін жаңа ...
 • Ан О.Ю.; Тахан С.Ш. (2013-04-08)
  Сегодня в русском языке ускоряются самые глубинные процессы. Это обусловлено интенсивностью межязыковых коммуникаций, беспрецедентным воздействием английского языка, быстрым развитием электронных носителей информации, ...
 • Дәулетқызы Алтынтас (2013-04-08)
  Қазақстанның тәуелсіздігі елімізде тҧратын азаматтардың ҧлтына, жасына, ӛңіріне қарамастан баршамыз ҥшін қалай бағалы болатын болса, мемлекетіміздің егемендігін танытатын белгілердің қай-қайсысы да барлығымыз ҥшін сондай ...
 • Зарлыкова Д.; Тахан с.Ш (2013-04-08)
  Человеческое общение – неотъемлемая часть нашей жизни. По сути своей общение предполагает, что в результате него что-то изменится в мире и в нас: кто-то получит новую информацию, кто-то порадуется или огорчится. И даже ...
 • Бегалина У.К.; Ишанова А.К. (2013-04-08)
  Что такое журналистика? Форма общественного сознания и средство изменения жизни? Род искусства? Или она входит в литературу как понятие видовое, подобно поэзии, драматургии, прозе и художественному переводу? На сегодняшний ...
 • Джусупова Г.Е.; Ишанова А.К (2013-04-08)
  СМИ выполняют определенное значение в региональном политическом процессе, поскольку играют все большую роль, как в решении вооруженных конфликтов, так и, непосредственно, в их ходе.
 • Жандилдин А.К.; Нечаева Е.Л. (2013-04-09)
  Молодежь во все времена являлась крупной политической силой, которую традиционно недооценивали, но в настоящее время все большее число государств и иных политических акторов видят и осознают ее политический потенциал. ...
 • Алибеков Б.С.; Габдуллина Б.А. (2013-04-09)
  Одна из характерных черт казахстанского пути демократических реформ состоит в том, что инициатором большинства из них выступает Президент страны Н.А. Назарбаев.
 • Турханов Алибек Жолтаевич; Тахан с.Ш. (2013-04-09)
  На формирование контента в казахстанском сегменте Интернет и его качество оказывает влияние целый комплекс факторов. Исключительная узость рынка, определяемая невысоким числом активных пользователей Интернет в Казахстане, ...
 • Ҥйренішбекқызы Арай; Шындалиева М.Б. (2013-04-09)
  Жанр французша «genre» – ерекше қасиеттерге ие пішін мен мазмҧннан біріккен шығарма тҥрі. Жҥйе «система» грек тілінде «systëma» – бӛлшектерден қҧралған бҥтін, яғни «біріккен» деген мағына береді, жалпы бір бҥтіндікті ...
 • Біржантиев Еркеш Курбанович; Жексембекова В. А. (2013-04-09)
  Экономикалық интеграция - мемлекет аралық келісімдер формасымен және мемлекет аралық ҧйымдар келісімі арқылы реттелетін елдер арасындағы ӛзара байланысты 53 экономикалық процесс. Интеграциялық процесстер экономикалық ...
 • Адам Г.И. (2013-04-09)
  Қазақстан Республикасындағы бҧқаралық ақпарат қҧралдары мен ақпарат нарығының қызметінің негізі мемлекетіміздің Конституциясы болып табылады. Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша сӛз еркіндігі мен шығармашылық ...
 • Кӛлбаева Ә. М.; Жексембекова В. А. (2013-04-09)
  Кез келген мемлекет ӛз саясатын әлемдік дамудың демократиялық стандартына сай модернизациялауға мҥдделі. Қоғамның саяси жҥйесінің модернизациялануы да ақпараттық жҥйе мен технологиялық "ӛндірістердің" дамуы тәрізді сол ...
 • Ибраев Е.Е. (2013-04-09)
  Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ҧйымына тӛрағалық етуі және аталған ҧйымның жетінші Саммиті қазақ жерінің елордасында ӛтуі осы ҧйым қызметінің қайта жандануына екпінді серпін берді. Ӛйткені Қазақстанның ...
 • Муса Р.А.; Жолдыбалина А.С. (2013-04-09)
  Саяси және әлеуметтік процесстер экономикалық процесстерден гӛрі әлдеқайда иннерционды. Бҧл процесстердің ажырамас бӛлігі – саяси дағдарыстар[1. 3 б]. Саяси дағдарыс – бҧл, қоғамды саяси басқаруының шайқалуы, яғни билік ...
 • Омарова Гҥлім; Ж.О.Нурбетова (2013-04-09)
  Қазіргі таңда қоғамды демократияландыру мәселесі одан әрі зерттеуді қажет етіп, нағыз кӛкейкесті сипат алып отыр. Президент Н.Ә.Назарбаевтың еңбектерінде бҧған ҥлкен мән беріліп, оның бағыт-бағдары атап кӛрсетілген. Оның ...
 • Мҧқашев Серікқали (2013-04-09)
  XXI ғасырдың бас кезі саяси ҥдерісте БАҚ-тың (баспалық және электронды) қарқынды дамуымен сипатталады. Сӛз тек дамыған постиндустриалды мемлекеттер жайлы ғана емес, сонымен қатар дағдарыстан кейінгі иерархиялдық әлемде ӛз ...
 • Мамбеталиев Нуржан Сагинбекович (2013-04-09)
  Сараптамлық талдау орталықтарының атқаратын қызметтерін анықтау ӛзекті мәселелердің бірі болып табылады, ӛйткені олардың қызметтерін анықтауға саяси режим, саяси жҥйелердің тҥрі, саяси мәдениет деңгейі, сараптамалық талдау ...

Search DSpace


Browse

My Account