DSpace Repository

Browsing МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2011» 25-26 апреля 2011 года часть IX by Title

Browsing МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2011» 25-26 апреля 2011 года часть IX by Title

Sort by: Order: Results:

 • Омарова Гҥлім; Ж.О.Нурбетова (2013-04-09)
  Қазіргі таңда қоғамды демократияландыру мәселесі одан әрі зерттеуді қажет етіп, нағыз кӛкейкесті сипат алып отыр. Президент Н.Ә.Назарбаевтың еңбектерінде бҧған ҥлкен мән беріліп, оның бағыт-бағдары атап кӛрсетілген. Оның ...
 • Кӛлбаева Ә. М.; Жексембекова В. А. (2013-04-09)
  Кез келген мемлекет ӛз саясатын әлемдік дамудың демократиялық стандартына сай модернизациялауға мҥдделі. Қоғамның саяси жҥйесінің модернизациялануы да ақпараттық жҥйе мен технологиялық "ӛндірістердің" дамуы тәрізді сол ...
 • Райымбекова Жанна; Шындалиева М.Б. (2013-04-08)
  «Қай ҧлттың баспасӛзі мықты болса, сол ҧлттың ӛзі де мықты» [1,320], - деген А.Байтҧрсыновтың пікірі бҥгінгі кҥннің де ақиқаты. Қазақстанның мемлекеттігінің басты 28 тірегі «ҧлт» болса, айқындайтын, бҧқаралық ...
 • Адам Г.И. (2013-04-09)
  Қазақстан Республикасындағы бҧқаралық ақпарат қҧралдары мен ақпарат нарығының қызметінің негізі мемлекетіміздің Конституциясы болып табылады. Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша сӛз еркіндігі мен шығармашылық ...
 • Садуақасов А.Қ. (2013-04-09)
  Ҧлттың мәдениетімен, тарихымен, тілімен, дінімен, ділімен (менталитет), ҧлттық идеясы және идеологиясымен, бір сӛзбен айтқанда, ҧлттық саясатпен тығыз байланыстағы мәселенің бірі – жазу мәселесі. Осы орайда тҥрколог М. ...

Search DSpace


Browse

My Account