DSpace Repository

МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2011» 25-26 апреля 2011 года часть IX

МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2011» 25-26 апреля 2011 года часть IX

 

Recent Submissions

 • Халесова Д.Р (2013-04-09)
  Нефтяной фактор в жизни современного Казахстана играет важную роль. Огромную роль нефтяного фактора на политику Казахстана отмечал в своей диссертационной работе Сейсембеков Б.Б [1]. Очень высокий уровень корреляции между ...
 • Турханова Айгерим Жолтаевна; Джунусова Ж.Х. (2013-04-09)
  Политическая символика как уникальный общественный феномен имеет глубокие исторические корни и тесно связана с развитием цивилизации. Еѐ появление, становление и сохранение обусловлено важными, социальными и политическими ...
 • Тулекин У.А.; Калиева М.Ш. (2013-04-09)
  Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора. Синонимами слова «террор» (лат. terror — страх, ужас) являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение». Общепринятого юридического определения ...
 • Садуақасов А.Қ. (2013-04-09)
  Ҧлттың мәдениетімен, тарихымен, тілімен, дінімен, ділімен (менталитет), ҧлттық идеясы және идеологиясымен, бір сӛзбен айтқанда, ҧлттық саясатпен тығыз байланыстағы мәселенің бірі – жазу мәселесі. Осы орайда тҥрколог М. ...
 • Омарова Гҥлім; Ж.О.Нурбетова (2013-04-09)
  Қазіргі таңда қоғамды демократияландыру мәселесі одан әрі зерттеуді қажет етіп, нағыз кӛкейкесті сипат алып отыр. Президент Н.Ә.Назарбаевтың еңбектерінде бҧған ҥлкен мән беріліп, оның бағыт-бағдары атап кӛрсетілген. Оның ...
 • Муса Р.А.; Жолдыбалина А.С. (2013-04-09)
  Саяси және әлеуметтік процесстер экономикалық процесстерден гӛрі әлдеқайда иннерционды. Бҧл процесстердің ажырамас бӛлігі – саяси дағдарыстар[1. 3 б]. Саяси дағдарыс – бҧл, қоғамды саяси басқаруының шайқалуы, яғни билік ...
 • Мҧқашев Серікқали (2013-04-09)
  XXI ғасырдың бас кезі саяси ҥдерісте БАҚ-тың (баспалық және электронды) қарқынды дамуымен сипатталады. Сӛз тек дамыған постиндустриалды мемлекеттер жайлы ғана емес, сонымен қатар дағдарыстан кейінгі иерархиялдық әлемде ӛз ...
 • Мамбеталиев Нуржан Сагинбекович (2013-04-09)
  Сараптамлық талдау орталықтарының атқаратын қызметтерін анықтау ӛзекті мәселелердің бірі болып табылады, ӛйткені олардың қызметтерін анықтауға саяси режим, саяси жҥйелердің тҥрі, саяси мәдениет деңгейі, сараптамалық талдау ...
 • Кӛлбаева Ә. М.; Жексембекова В. А. (2013-04-09)
  Кез келген мемлекет ӛз саясатын әлемдік дамудың демократиялық стандартына сай модернизациялауға мҥдделі. Қоғамның саяси жҥйесінің модернизациялануы да ақпараттық жҥйе мен технологиялық "ӛндірістердің" дамуы тәрізді сол ...
 • Ибраев Е.Е. (2013-04-09)
  Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ҧйымына тӛрағалық етуі және аталған ҧйымның жетінші Саммиті қазақ жерінің елордасында ӛтуі осы ҧйым қызметінің қайта жандануына екпінді серпін берді. Ӛйткені Қазақстанның ...
 • Жандилдин А.К.; Нечаева Е.Л. (2013-04-09)
  Молодежь во все времена являлась крупной политической силой, которую традиционно недооценивали, но в настоящее время все большее число государств и иных политических акторов видят и осознают ее политический потенциал. ...
 • Біржантиев Еркеш Курбанович; Жексембекова В. А. (2013-04-09)
  Экономикалық интеграция - мемлекет аралық келісімдер формасымен және мемлекет аралық ҧйымдар келісімі арқылы реттелетін елдер арасындағы ӛзара байланысты 53 экономикалық процесс. Интеграциялық процесстер экономикалық ...
 • Алибеков Б.С.; Габдуллина Б.А. (2013-04-09)
  Одна из характерных черт казахстанского пути демократических реформ состоит в том, что инициатором большинства из них выступает Президент страны Н.А. Назарбаев.
 • Адам Г.И. (2013-04-09)
  Қазақстан Республикасындағы бҧқаралық ақпарат қҧралдары мен ақпарат нарығының қызметінің негізі мемлекетіміздің Конституциясы болып табылады. Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша сӛз еркіндігі мен шығармашылық ...
 • Ҥйренішбекқызы Арай; Шындалиева М.Б. (2013-04-09)
  Жанр французша «genre» – ерекше қасиеттерге ие пішін мен мазмҧннан біріккен шығарма тҥрі. Жҥйе «система» грек тілінде «systëma» – бӛлшектерден қҧралған бҥтін, яғни «біріккен» деген мағына береді, жалпы бір бҥтіндікті ...
 • Турханов Алибек Жолтаевич; Тахан с.Ш. (2013-04-09)
  На формирование контента в казахстанском сегменте Интернет и его качество оказывает влияние целый комплекс факторов. Исключительная узость рынка, определяемая невысоким числом активных пользователей Интернет в Казахстане, ...
 • Ташенова Дариға (2013-04-09)
  Адам ӛз қҧқықтарына туғаннан бері ие болады. Мемлекет адамды бҧл қҧқықтардан айыра алмайды. Бҧл қҧқықтар адамға дамуға, алдына мақсаттар қоюға мҥмкіндік береді. Негізінде, адам қҧқықтары адам мен қоғам, тҧлға мен билік ...
 • Татаева Ә. А.; Тахан С.Ш. (2013-04-08)
  Сӛз бостандығының қҧқықтық тҧрғыдан реттелуін адам қҧқығының мәні жайлы тҥсініктен бастасақ. Адам қҧқығының институты ерте кездерде де болғаны белгілі. Ежелгі Египет, Грекия, Римде қоғамдағы адамдар тобының қҧқықтары мен ...
 • Райымбекова Жанна; Шындалиева М.Б. (2013-04-08)
  «Қай ҧлттың баспасӛзі мықты болса, сол ҧлттың ӛзі де мықты» [1,320], - деген А.Байтҧрсыновтың пікірі бҥгінгі кҥннің де ақиқаты. Қазақстанның мемлекеттігінің басты 28 тірегі «ҧлт» болса, айқындайтын, бҧқаралық ...
 • Зарлыкова Д.; Тахан с.Ш (2013-04-08)
  Человеческое общение – неотъемлемая часть нашей жизни. По сути своей общение предполагает, что в результате него что-то изменится в мире и в нас: кто-то получит новую информацию, кто-то порадуется или огорчится. И даже ...

View more