DSpace Repository

МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2011» 25-26 апреля 2011 года часть VІII

МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2011» 25-26 апреля 2011 года часть VІII

 

Recent Submissions

 • Шералы Майгул Жамбылбековна; Авакова Р.А. (2013-04-08)
  Елбасы Н.Ә.Назарбаев халыққа Жолдауында (2003ж) ҧлттық рухани және мәдени мҧраларын сақтау, қалыптастыру, жетілдіру туралы халқына ҥлкен жанашырлық әрі кӛрегендікпен айтқан болатын.
 • Тоқтарбек Қания; С. Ә. Сҧлтанбекова; Мәсімханҧлы Д. (2013-04-08)
  Біздің қоғамымызда халықаралық қатынастардың кеңеюі және алыс-жақын шет елдермен ынтымақтастықтың барлық деңгейде дамуы, жалпы-еуропалық кеңістік аясында ықпалдасу саясаты шет тілі мамандығы студенттерінің алдына плюролингвизм ...
 • Taspaganbetova Zhanar; Tussupbekova M.Zh. (2013-04-08)
  At the ending of XX the century Kazakhstan had privatized thousands of enterprises, several large important enterprises still remain in majority state ownership. Though few in number, these large and very large enterprises ...
 • Rakhimzhanova Aray Bolatovna; Narmukhametova Nazgul Maratovna (2013-04-08)
  Animals, usually, are considered to be as an indefinite multitude and they are not given proper names. Nevertheless, when animals become the object of people‘s attention, when individual relationship between a man and an ...
 • Ныгыметова Гайни Сактагановна; Кульдеева Гульнара Ильясовна (2013-04-08)
  С древнейших времѐн имена собственные были предметом обсуждений многих учѐных, будь то в эпоху Возрождения, в новое время или в течение всего XIX столетия эта тема всегда была актуальна. Это в наше время данная проблема ...
 • Нуркиянова М.Е.; оқытушы Г.К. Жантілеуова (2013-04-08)
  Тіл – адамдардың бір – бірімен қатынас жасайтын, пікір алысатын, ӛзара тҥсінісетін қҧралы , сонымен бірге оның заңдылықтары ерекшеліктерін қҧрылысын оқытатын, зерттейтін ғылым. [1] Неміс және қазақ тілдері – туыстық және ...
 • Moldashova Azhar Nurtaevna; Anasheva Dariga Kassymovna (2013-04-08)
  Emotions take a special place in human‘s being! They make our life colorful and significant. Emotions are everywhere, every thing and every event invoke certain emotion and form person‘s opinion on something. The problem ...
 • Kudiyarova Uljan Kalmyrzaevna; Ilyassova Alima Ukubaevna (2013-04-08)
  Over many decades, educators have been drawing attention to the need for effective reading methods. The purpose of an effective reading method is to develop the child‘s ability to grasp the meaning of what is read, by ...
 • Kassenova Sabina Alievna; Anasheva Dariga Kassymovna (2013-04-08)
  The article observes film translation as the mean of cultural transfer and aims to explicate topicality of translating adaptation in film translation, coming from modern conception on cultural transfer and of peculiarities ...
 • Idiatullina Albina; Tussupbekova M.Zh. (2013-04-08)
  This research work is devoted to investigation of linguistic peculiarities of advertisement and methods of its translation from English into Russian language.
 • Есеркепова Индира Жарибайқызы (2013-04-08)
  Бҧл жҧмыстың мақсаты ағылшын тілі пәнінің мҧғалімдере жобалау әдісін меңгеруге кӛмек беру. Ең біріншіден «жоба» терминіне тоқталып ӛтейік. «Жоба» деген терминнің шығу тарихы әлі де жазылмаған, бірақ бҧл туралы жалпы ...
 • D.Mustafinova; Kh. Nurseitova (2013-04-08)
  Generally accepted definition of discourse - (Fr. ―discourse‖, Eng. ―Discourse‖, from Lat. ―discursus‖ - movement, circulation, conversation) as a notion covering all the aspects of its use did not exist and it is possible ...
 • Guzeva Yekaterina Nikolayevna; Kh. Nurseitova (2013-04-08)
  Gender studies is a new discipline within the corps of humanitarian sciences in the transitional countries. The difference between male and female usage of language is thoroughly discussed in sociolinguistic studies. Modern ...
 • Досжан Гҥлжан Амангелдіқызы (2013-04-08)
  ХХІ ғасыр – жаһандану ҥдерісінің жанданған дәуірі. Ӛркениеттер арасындағы мәдениетаралық коммуникацияның қарқын алуына экономикалық сауда-саттық, туризм мен іскерлік қатынастардың дамуы, ақпараттық технологиялар желісінің ...
 • Буралхиева Акнур Желеубаевна (2013-04-08)
  Мақалада кӛркем әдебиеттегі метафораны аудару мәселесі және қолданудағы ерекшеліктері сӛз етіледі. In this article is considered some translating problems of metaphors in the fiction. « Перевести - значит выразить ...
 • Bokayeva A.; Kh. Nurseitova (2013-04-08)
  In this article the source domain is studied and the issue of classification of zoometaphor in Russian and English lingual cultures. The author analyzes linguistic means of expression of zoometaphors, their meanings, and ...
 • Бисембаева Айгуль Амантаевна; Кульдеева Гульнар Ильясовна (2013-04-08)
  Актуальность темы данной статьи обусловлена безусловным ростом влияния чужой культуры на казахстанскую аудиторию в условиях глобализации через киноиндустрию, которая стала неотъемлемой частью нашей жизни. Ежегодно на экраны ...
 • Байтурлина А.М. (2013-04-08)
  Thus, having studied methodology from different points, we found out that there are many kinds of teaching technique to be used to teach English. It can be verses, songs, games, and others. We also noticed that among others, ...
 • Akhmetova Dinara Kalybekovna; Baimuldinova Guljan Kairidenovna (2013-04-08)
  The basic tendency of the modern linguistics is the transition to the research of problems connected with the display of «human factor» in language and speech. As we know, there are various aspects of linguistics such as ...
 • Abeldinova D.B. (2013-04-08)
  As President Nursultan Nazarbayev has highlighted in his Appeal to the people of Kazakhstan, we, future educators, language teachers should bring up generation of creative young people who have high standard of knowledge ...

View more