DSpace Repository

Факультет международных отношений

Факультет международных отношений

 

Recent Submissions

 • Шаймердинова, Н.Г. (2014-06-19)
  В учебном пособии реконструируется модель мира и типы мышления древних тюрков. С использованием новейших подходов лингвистической тюркологии, в частности, антропоцентрического подхода, выявляются основные ценностные ...
 • Тулеубаева Самал Абаевна (2013-06-25)
  В статье предпринимается попытка представить основные аспекты философско-лингвистической концепции видного средневекового ученого и мыслителя аль-Фараби, известного на Востоке как "Второй учитель" (после Аристотеля). ...
 • Досжан Г. А. (2013-06-19)
  Жаһандану процесінің қарқын алып, әлем халықтарының саяси-экономикалық және мәдени-гуманитарлық байланыстарының күшеюі тіларалық қатынастардың артуына өз септігін тигізіп отыр.
 • Медеубаева, Жанар Мұратбекқызы (2013-06-12)
  Оқу құралы «халықаралық қатынастар», «аймақтану», «саясаттану» мамандықтарының студенттері мен оқытушыларына, ізденушілерге арналған. Ұсынылып отырған басылым халықаралық қатынастар теориясы бойынша Қазақстан Республикасы ...
 • Болатова, Гүлжауһар (2013-06-10)
  Қазақ жерінде ХІХ ғасырдың ІІ жартысынан бастап шыға бастаған басылымдардың алғашқы сандарынан-ақ оның беттерінде әдеби туындылардың басты назарда болғаны белгілі.
 • Ибраева, Эльмира (2013-06-10)
  Көрнекті ғалым, т.ғ.д., профессор Ханкелді Әбжанов «Ұлттық идея: Қазақ елі. Азаттық. Бірлік» атты «Қазақ әдебиеті» газетінде басылған мақаласында «... ұлттық идея міндетті түрде ұзақ мерзімді қамтып жатуы керек деп шарт ...
 • Jabaeva, A.T (2013-06-06)
  Бұл жинаққа Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі, Тіл комитеті мен Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, филология факультетінің ұйымдастыруымен 2009 жылдың 24-26 қарашада өткізілген "Тіл ...
 • Ескеева, М.Қ. (2013-06-06)
  Түркi тiлдерi дамуының бастапқы кезеңiнiң кӛрiнiсi болып табылатын дауысты дыбыстан тұратын бiрқұрамды сӛздер VII-IX ғасырларда дербес мағыналы сӛз түрiнде қолданылса да қазiргi түркi тiлдерiнде, оның iшiнде қыпшақ тобындағы ...
 • Ескеева, М.К. (2013-06-06)
  Әлемдік тіл білімінде жарты ғасырдан аса уақыт бойы пікір-талас ӛзегіне айналып келе жатқан «Алтай болжамы» жайлы күні бүгінге дейін бірізді пікірдің қалыптаспауы, алтай тобындағы тілдерге ортақ лексиканың генеалогиялық ...
 • Ескеева, М.К. (2013-06-06)
  Ежелгі түркі тайпаларының мекені тек мал шаруашылығына ыңғайлы Еуразияның далалық аймақтарымен ғана шектелмей, адамзат ӛркениетінің ерте кезден қалыптасқан суармалы оазистік ошақтарын, Алтай, Тянь-Шань, Памир, Кавказ ...
 • Robyn Ann Bantel (2013-06-05)
  I ask because this is one of the best settings to practice your English. To speak English you have to use it. And if you have a place like a club to use it, maybe you will feel freer to speak English and take risks with ...
 • Кошерова К. К. (2013-06-04)
  Дискурс сегодня переживает переоткрытие, своего рода ренессанс значимости в контексте вербально-коммуникативных практик.
 • Кожирова, Светлана (2013-06-04)
  The number of Kazakh diaspora and irredenta in more than 40 countries of the world is 6600000 people. In China - the largest part of Kazakhs living abroad, there the process of merger Kazakh and Chinese schools is going ...
 • Кожирова, Светлана (2013-06-04)
  С конца ΧΧ в. миграционные процессы обрели глобальные масштабы, охватив все страны, общества, различные сферы общественной жизни. Китайская миграция - один из важнейших факторов воздействия на социально-экономическое, а ...
 • Кожирова, Светлана (2013-06-04)
  Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts haben die Migrationsprozesse einen globalen Rahmen bekommen, alle Länder und Gesellschaften, verschiedene Bereiche des öffentlichen Lebens ergriffen. Die chinesische Migration ist einer ...
 • Д. М . Мажиденова (2013-05-17)
  In Ancient China the institute of traveling ambassadors and principles of mutual relations with neighboring states were developed. The country’s foreign policy had a strategic char-acter.
 • Кожирова С.Б. (2013-05-17)
  Миграционные процессы из Китайской Народной Республики в Республику Казахстан аккумулировали в обществе слухи о «де-мографической экспансии», «китайском проникновении». В прессе можно встретить утверждения, будто бы Пекин ...
 • Ashraf M. Attia; Earl D. Honeycutt Jr.; M. Asri Jantan (2013-04-19)
  This study proposes a framework that identifies and explains the relationships of input, mediating, and output variables for global sales training programs. Input or antecedent variables include high-quality: determination ...
 • Ardak Yesdauletova (2012-12-24)
  As a young sovereign state, Kazakhstan tries to conduct policy that makes it an equal partner among other countries of the world community. Rich deposits of oil and natural gas in the country and the Caspian Sea attract ...
 • Ardak Yesdauletova (2012-12-24)
  Energy resources play a crucial role in the domestic and foreign policy of Kazakh stan. After the proclamation of independence in December 1991 Kazakhstan has conducted its policy based on multi-vector and balanced ...

View more