DSpace Repository

Серия Филология

Серия Филология

Recent Submissions

 • Akynova, D.B.; Bayekeyeva, Zh.Kh. (2020)
  The article attempts to analyze the cases of syntactic and morphological interference in the speech and works of students who are fluent in Kazakh/Russian and English. First, the authors try to analyze the notions of ...
 • Есентемирова, А.М. (2020)
  Статья посвящена исследованию художественного перевода в аспекте риторической коммуникации, аутентичности художественного перевода как фактора эффективности коммуникации. Для выработки основ риторической модели художественного ...
 • Амангазыкызы, М. (2020)
  В статье рассматриваются художественные образы городов Алматы и Астаны (ныне Нур-Султан), бывшей и нынешней столицы Республики Казахстан, в разные времена воссозданные в художественном мире романа «Алматинцы» («Алматылықтар») ...
 • Рахимбаева, Г.К. (2020)
  Қазақ халық ауыз әдебиетінің ең көлемді жанрларының бірі – эпоста кірме сөздер, көнерген сөздер мен түрлі тілдік элементтер жиі қолданылады. Олар белгілі бір дәуірдің тұрмыс-тіршілігін, сол кездегі дүниетанымды, ой-сананы, ...
 • Кожахметова, Г.А.; Тажибаева, С.Ж. (2020)
  Мақалада ұлттық құндылықтардың бірі болып саналатын зергерлік әше- кей бұйым атаулары, соның ішінде, шолпының қазақ жазушыларының шығармаларында қолданылу және басқа тілдерге (орыс, ағылшын) аударылу ерекшеліктері ...
 • Өтелбай, Г.; Әшенова, А. (2020)
  Мақалада білім беру, оқыту үрдісінде «Қазақ тілі» пәні тәжірибелік са- бақтарының оқу-әдістемелік кешенін (ОӘК) қазіргі талап тұрғысынан қарастыру мен тіл үйрету әдістемесі сөз болады. ОӘК-нің лексикалық-танымдық ...
 • Қамзабекұлы, Д. (2020)
  Мақалада Қазақстанның Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаев идеясымен дүниеге келген «Рухани жаңғыру» бағдарламасының ұлттық және адамзаттық мән-маңызы талданады. Автордың пікірінше, қоғамдық сананы жаңғыртудың ...
 • Aldaberdikyzy, A.; Аyazbayeva, A.M. (2020)
  This article is devoted to the problem of terminology and definition of the concept of reading literacy. The article provides thorough diachronic analysis of this term. Various aspects of reading literacy are analyzed, ...
 • Таджиев, Х.Х.; Қортабаева, Г.Қ. (2020)
  ХІХ ғасырдың II жартысы мен ХХ ғасырдың 30-жылдарын қамтитын сек- сен жылдық қазақ әдебиеті айдынына көптеген тарихи тұлғалар келді. Сондай тұлғалардың бірі – дәстүрлі классикалық түрік және араб-парсы әдебиетінен нәр ...
 • Балабекова, Қ.Ш. (2020)
  Мақала қазақ фольклорының тамаша үлгілері тұрмыс-салт ертегілерінде- гі мақал-мәтелдердің тілдік ерекшеліктерін этнолингвистикалық тұрғыдан зерттеуге арналған. Көне дәуірден келе жатқан ертегілердегі мақал-мәтелдер сол ...
 • Сатбаева, А.Б. (2020)
  Мақалада өзекті мәселелердің бірі – гендерлік қарым-қатынастардың әдебиеттегі репрезентациясы қарастырылған. Гендерлік зерттеулердің ішіндегі маскулинділікке ерекше мән бере отырып, қазақ және американдық әдебиеттер ...
 • Звонарёва, Л.У.; Звонарёв, О.В. (2020)
  В статье рассматривается ориенталистские мотивы в творчестве по- этесс Серебряного века, чему посвящена недавно опубликованная московским издательством «Престиж Бук» антология женской поэзии «1001 поэтесса Серебряного ...
 • Ташимбаева, С.Ж. (2020)
  Мақалада Ақтамберді Сарыұлының толғауларындағы әлеуметтік-психо- логиялық ой-сана көрінісінің герменевтикалық бағыттағы сипаты талданған. Оның шығармаларын зерттеудің басқа әдіс-тәсілдеріне көңіл бөліп, жырау толғауларындағы ...
 • Andassova, M.M. (2020)
  The main problem of studying classical Japanese literature from a global perspective is, of course, related to translation. This article uses the original text of the Genji Monogatari 源氏物語 (The Tale of Genji) and its ...
 • Демесинова, Л.М. (2020)
  Мақалада «архетип» ұғымының кейбір аспектілеріне жан-жақты талдау жасалып, философия, психологиялық аналитика, әдебиет салаларындағы ғалымдардың зерттеу еңбектері негізге алынды. Архетип туралы әр жылдары шыққан зерттеу ...
 • Зиноллаева, А.Қ.; Балтымова, М.Р. (2020)
  Мақалада интермәтін туралы түсінік беріліп, «интертекcт», «интер- текcтуaлды», «интертекcтуaлдылық» терминдерi талданады. Интертекстуалдылық проблемасының зерттелуі қарастырылады. Интермәтiндiк функцияғa ие болa aлaтын ...
 • Ердембеков, Б.А.; Сұлтанғалиева, О.Қ. (2020)
  Мақалада тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ поэзиясының идеялық ерекшелігі- не сипаттама беріледі. Ұлт зиялылары А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, Р. Бердібайдың ұлттық сана-сезім туралы пікірлері талданады. Қaзaқ хaлқының отаншылдық ...
 • Mussagaliyeva, B.Y.; Akhapov, E.A. (2020)
  In the era when the Internet has been developed and the boundaries of international communication have been overcome, the need for the process of translation from one language to another is gradually increasing, since ...
 • Гируцкий, А.А.; Амалбекова, М.Б. (2020)
  Охарактеризована значимость выхода антологии для казахской и мировой культуры. Выявлен лексемный состав ландшафтной лексики, проведена её количественная характеристика. Сделан вывод о том, что совокупный эмпирический ...
 • Жақыпов, Ж.А. (2020)
  Мақала «Қазақ фольклорын тілдік-жанрлық зерттеу» тақырыбындағы гранттық ғылыми жоба жосығымен жазылды. Қазақ көне эпосының жанрлық ерекшеліктері сараланады. Жанрды ерекшелейтін - бейнелеу тәсілі, ал бейнелеу тәсілі тіл ...

View more