DSpace Repository

ҚАЗАҚ ДИАЛЕКТІЛЕРІ ОҢТҤСТІК ЖӘНЕ БАТЫС ГОВОРЛАРЫНЫҢ ҚАРЛҦҚ, ОҒЫЗ ТІЛДЕР ТОПТАРЫНА ТӘН ЛЕКСИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ГРАММАТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Show simple item record

dc.contributor.author Адилов, Марлен Ерланович
dc.date.accessioned 2014-05-13T14:47:12Z
dc.date.available 2014-05-13T14:47:12Z
dc.date.issued 2014-04-11
dc.identifier.isbn 978-9965-31-610-4
dc.identifier.other УДК [811.512.122,28:811.512.1] (574. 1/.5)
dc.identifier.uri http://dspace.enu.kz/handle/data/11177
dc.description Сборник материалов IX Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2014» ru_RU
dc.description.abstract Қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктері дегенде алдымен ауызға алынатыны да, оның ең кҿлемді бҿлігі де лексикалық ерекшеліктер. Себебі диалектикалық лексика халық ҿмірінің отбасы, ошақ қасынан бастап, бүкіл тұрмыс-тіршілігін қамтиды. Онда етене араласып отырған кҿрші халықтар тілінің кҿріністері де, қоғамдық-экономикалық ҿзгерістерге, тарихи жағдайларға байланысты басқа кірме сҿздер де, жергілікті кҽсіптің ерекшелігі болуы да заңды құбылыс. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева ru_RU
dc.subject Қазақ тілі ru_RU
dc.subject Қазақ говорлары ru_RU
dc.subject диалектілік ерекшеліктер ru_RU
dc.title ҚАЗАҚ ДИАЛЕКТІЛЕРІ ОҢТҤСТІК ЖӘНЕ БАТЫС ГОВОРЛАРЫНЫҢ ҚАРЛҦҚ, ОҒЫЗ ТІЛДЕР ТОПТАРЫНА ТӘН ЛЕКСИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ГРАММАТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account